Mutlu Yaam

obsesif kompulsif bozukluk testi 妙 10 soru okb testi nedir?

obsesif komp羹lsif bozukluk testi nedir? obsesyon testi nedir?

obsesif kompulsif bozukluk testi nedir? okb testi uygula

G繹zlenen obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kii baz覺 davran覺lar覺 ger癟ekletirme ihtiyac覺 hisseder. Maudsley okb testi nedir? Bu yaz覺da okb testi bulacaks覺n覺z. Uygulanan obsesyon testi ile durumunuzu analiz edin. zellikle obsesif komp羹lsif bozukluk testi uygulayarak, durum analizi salay覺n. Bu hisler kal覺c覺d覺r, istenmeyen d羹羹nceler ve/veya tekrarlay覺c覺 davran覺larla karakterize edilen bir d羹羹nce sal覺覺 bozulmutur. Bu obsesyon ve kompulsiyonlar g羹nl羹k yaam覺 aksatabilir ve bu bozukluktan etkilenen kiide ciddi s覺k覺nt覺ya neden olabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) testleri ve tetikleyicileri hakk覺nda bilgi. OKB’nin semptomlar覺, nedenleri ve tedavisi. Uzman g繹r羹leri ve destek al覺n.

Obsesyonlar ve kompulsiyonlar genellikle temizlik, d羹zen ve simetri gibi temalar etraf覺nda d繹ner ve a覺r覺 el y覺kama, tekrar tekrar kontrol etme ve nesneleri belirli bir ekilde d羹zenleme gibi davran覺lar覺 i癟erebilir. OKB’si olan kiiler, d羹羹nce ve davran覺lar覺n覺n a覺r覺 veya mant覺ks覺z olduunu fark edebilirler, ancak onlar覺 durdurmak i癟in kendilerini g羹癟s羹z hissedebilirler. Sizin veya tan覺d覺覺n覺z birinin OKB’si olabileceini d羹羹n羹yorsan覺z, yaz覺 i癟eriinde yer alan obsesif kompulsif bozukluk testleri sizin i癟in uygundur. Detayl覺 襤ncele: kompulsiyon ne demek?

obsesif kompulsif bozukluk nedir? obsesyon nedir? obsesif kompulsif bozukluk testi? obsesif komp羹lsif bozukluk testi
obsesif d羹羹nce nedir

Tarihi a癟覺dan obsesif kompulsif bozukluk tan覺m覺

Tak覺nt覺larla karakterize olan obsesif kompulsif bozukluk (OKB), y羹zlerce y覺ld覺r bir d羹羹nce bozukluu olarak kabul edilmektedir. “Obsesif-kompulsif” terimi ilk olarak 1900’lerin ba覺nda Ernst Kretschmer adl覺 bir psikiyatr taraf覺ndan obsesif d羹羹nceleri ve kompulsif davran覺lar覺 olan bir grup hastay覺 tan覺mlamak i癟in kullan覺lm覺t覺r.

1952’de psikiyatrist Dr. Josef W. Hummelsh繪j, OKB’si olan bir grup hasta 羹zerinde bir 癟al覺ma yay覺nlad覺 ve bu, bozukluun fark覺ndal覺覺n覺 ve anlay覺覺n覺 art覺rd覺. 1960’larda, OKB’yi tedavi etmek i癟in 繹zel olarak tasarlanm覺 ilk ila癟 olan klomipramin gelitirildi ve tan覺t覺ld覺.

1980’lerde ve 1990’larda bilisel-davran覺癟覺 terapi (CBT), OKB i癟in en yayg覺n kullan覺lan tedavi haline geldi. TCMB, bir kiinin OKB’sine katk覺da bulunan olumsuz d羹羹nce kal覺plar覺n覺 ve davran覺lar覺n覺 belirlemesine ve deitirmesine yard覺mc覺 olmaya odaklan覺r.

Bug羹n OKB, d羹nya 癟ap覺nda milyonlarca insan覺 etkileyen ciddi ve tedavi edilebilir bir hastal覺k olarak kabul edilmektedir. OKB’si olan kiilerin semptomlar覺n覺 y繹netmelerine ve yaam kalitelerini iyiletirmelerine yard覺mc覺 olabilecek ila癟 ve terapi dahil olmak 羹zere 癟eitli etkili tedavi se癟enekleri mevcuttur.

obsesif kompulsif bozukluk obsesyon nedir? obsesif kompulsif bozukluk testi
Pleiades meditasyon teknii

Sebepleri ile obsesif kompulsif bozukluk neden olur?

Obsesif kompulsif bozukluun (OKB) kesin nedeni tam olarak anla覺lamam覺t覺r, ancak genetik, 癟evresel ve n繹rolojik fakt繹rlerin bir kombinasyonu ile ilikili olduu d羹羹n羹lmektedir. Arat覺rmalar, bozukluk ailelerde g繹r羹lme eiliminde olduundan, OKB’nin geliiminde genetik bir bileen olabileceini 繹ne s羹rd羹. Stres veya travma gibi 癟evresel fakt繹rler de OKB geliimine katk覺da bulunabilir. Ek olarak, OKB’si olan kiilerde belirli beyin ilevlerinde ve yap覺lar覺nda anormallikler g繹zlemlendi ve bu, arat覺rmac覺lar覺 bozukluun n繹rolojik bir temeli olabileceine inand覺rd覺.

Ayr覺ca, OKB’nin bir zay覺fl覺k belirtisi veya bir karakter kusuru olmad覺覺na ve bir kiinin “kendinden kurtulabilecei” bir ey olmad覺覺na dikkat etmek de 繹nemlidir. Nitelikli bir ruh sal覺覺 uzman覺 taraf覺ndan tedavi edilmesini gerektiren ciddi ve bazen zay覺flat覺c覺 bir hastal覺kt覺r.

Obsesyon ve Kompulsiyon Aras覺ndaki 襤likinin S覺rlar覺

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), karma覺k ve 癟eitli semptomlara sahip bir psikiyatrik rahats覺zl覺k olarak bilinir. Bu rahats覺zl覺k, obsesyon ve kompulsiyon olarak adland覺r覺lan iki temel semptom grubuna dayan覺r. Obsesyonlar, zorlay覺c覺 ve s羹rekli d羹羹ncelerdir, kompulsiyonlar ise bunlara yan覺t olarak ger癟ekletirilen tekrarlay覺c覺 davran覺lard覺r. Bu iki semptom grubunun aras覺ndaki iliki, OKB’nin temel 繹zelliklerinden biridir ve hastalar覺n yaam kalitesini 繹nemli 繹l癟羹de etkileyebilir.

Obsesyonlar, hastalar覺n iradesi d覺覺nda gelen ve kontrol edemedii s羹rekli d羹羹ncelerdir. Bu d羹羹nceler, genellikle kayg覺 veya rahats覺zl覺k yaratan i癟eriklere sahiptir.

rnein, mikrop bulama korkusu gibi obsesyonlar s覺k癟a g繹r羹l羹r. Kompulsiyonlar ise obsesyonlara yan覺t olarak ger癟ekletirilen tekrarlay覺c覺 davran覺lard覺r. Hastalar, obsesyonlar覺n覺n yaratt覺覺 kayg覺y覺 hafifletmek veya belirli bir felaketi 繹nlemek amac覺yla kompulsiyonlar覺 ger癟ekletirir. rnein, mikrop bulama korkusu yaayan bir hasta s羹rekli olarak ellerini y覺kayabilir.

Bu iki semptom grubu aras覺ndaki iliki karma覺kt覺r. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar aras覺nda s覺kl覺kla kar覺l覺kl覺 bir etkileim bulunur. Obsesyonlar, hastalar覺n zihinlerini megul eder ve onlar覺 kayg覺 ve rahats覺zl覺kla b覺rak覺r. Kompulsiyonlar ise bu kayg覺y覺 ge癟ici olarak hafifletebilir. Ancak, kompulsiyonlar覺n ger癟ekletirilmesi ge癟ici rahatlaman覺n ard覺ndan daha youn obsesyonlara yol a癟abilir, bu da bir d繹ng羹 oluturabilir. rnein, bir hasta belirli bir kap覺y覺 kapatmad覺覺n覺 d羹羹nerek tekrar tekrar kontrol ederse, kontrol etme rit羹eli obsesyonu daha da k繹r羹kleyebilir.

Son y覺llarda yap覺lan arat覺rmalar, obsesyon ve kompulsiyonun beynin farkl覺 b繹lgelerinde farkl覺 aktiviteleri tetiklediini g繹stermektedir.

Beyin g繹r羹nt羹leme 癟al覺malar覺, obsesyonlar覺n genellikle anterior singulat korteks gibi b繹lgelerde artm覺 aktiviteyle ilikili olduunu ortaya koymutur. Kompulsiyonlar ise daha 癟ok bazal gangliyon ve frontal korteks gibi b繹lgelerle ilikilendirilmitir.

Sonu癟 olarak, Obsesyon ve Kompulsiyon Aras覺ndaki 襤liki karma覺k bir etkileim a覺na dayan覺r. Obsesyonlar, hastalar覺n zihinlerini igal eden zorlay覺c覺 d羹羹nceler olarak ortaya 癟覺kar ve bu d羹羹nceler kompulsiyonlar覺 tetikleyebilir. Kompulsiyonlar, hastalar覺n obsesyonlar覺n覺 ge癟ici olarak hafifletmeye 癟al覺t覺覺 davran覺sal tepkilerdir. Ancak, bu d繹ng羹 obsesyonlar覺 daha da art覺rabilir ve OKB’nin iddetini art覺rabilir. Bu balamda, OKB’nin tedavisi, obsesyon ve kompulsiyon aras覺ndaki ilikinin anla覺lmas覺n覺 ve bu ilikinin etkili bir ekilde y繹netilmesini gerektirir.

obsesyon belirtileri nedir? 純

En s覺k obsesyon ve kompulsyon belirtileri olan 5 davran覺

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kiinin ger癟ekletirme ihtiyac覺 hissettii kal覺c覺, istenmeyen d羹羹nceler (tak覺nt覺lar) ve/veya tekrarlay覺c覺 davran覺lar (kompulsiyonlar) ile karakterize edilir. OKB’nin baz覺 yayg覺n belirti ve semptomlar覺 unlar覺 i癟erir:

Saplant覺l覺 d羹羹nceler: Bunlar, kirlenme, kendine veya bakalar覺na zarar verme, simetri veya dini veya ahlaki konular gibi 癟ok 癟eitli konular hakk覺nda olabilir.

Kompulsif davran覺lar: Bunlar, el y覺kama, temizlik, kontrol etme, sayma veya nesneleri belirli bir ekilde d羹zenleme gibi tekrarlayan eylemleri i癟erebilir.

D羹羹nceleri ve davran覺lar覺 kontrol etmede zorluk: OKB’si olan kiiler tak覺nt覺lar覺n覺 veya zorlamalar覺n覺 g繹rmezden gelmeye veya bast覺rmaya 癟al覺abilirler, ancak bu zor olabilir ve 繹nemli s覺k覺nt覺ya neden olabilir.

G羹nl羹k yaam覺 bozan: Tak覺nt覺l覺 d羹羹nceler ve zorlay覺c覺 davran覺lar 癟ok zaman alabilir ve i, okul ve ilikileri etkileyebilir.

A覺r覺 s覺k覺nt覺: OKB’si olan kiiler, d羹羹nce ve davran覺lar覺ndan dolay覺 endieli, depresif veya utanm覺 hissedebilirler.

Sizin veya tan覺d覺覺n覺z birinin OKB’si olabileceini d羹羹n羹yorsan覺z, uzman destei ve yard覺m alman覺z 繹nemlidir. Bozukluu doru bir ekilde tehis etmeye ve semptomlar覺 y繹netmek i癟in bir plan覺 gelitirmeye yard覺mc覺 olacakt覺r.

OKB ve obsesyon belirtisi olan bir kii nas覺l davran覺r?

Tak覺nt覺larla g繹r羹len obsesif kompulsif bozukluk, yineleyici ve s羹rekli d羹羹nceler (obsesyonlar) ve/veya yineleyici davran覺lar (kompulsiyonlar) ile karakterize edilen bir durumdur. OKB’si olan kiiler, kayg覺y覺 azaltmak veya alg覺lanan olumsuz bir sonucu 繹nlemek i癟in takip etme ihtiyac覺 hissettikleri belirli davran覺 kal覺plar覺na sahip olabilir. Bu davran覺lar g羹nl羹k ileyii etkileyebilir ve zaman al覺c覺 olabilir.

OKB’si olan kiilerin sergileyebilecei baz覺 yayg覺n davran覺lar unlar覺 i癟erir:

A覺r覺 el y覺kama: OKB’si olan bir kii, kayg覺y覺 azaltmak veya mikroplar覺n yay覺lmas覺n覺 繹nlemek i癟in ellerini tekrar tekrar, genellikle uzun s羹reler boyunca y覺kama ihtiyac覺 hissedebilir.

Kontrol etme davran覺lar覺: OKB’si olan bir kii, bir eyleri tekrar tekrar kontrol etme ihtiyac覺 hissedebilir (繹rnein, soban覺n kapal覺 olup olmad覺覺n覺, kap覺n覺n kilitli olup olmad覺覺n覺).

A覺r覺 d羹zenlilik: OKB’si olan bir kii, 癟evresini son derece temiz veya belirli bir ekilde d羹zenli tutma ihtiyac覺 hissedebilir.

Zihinsel rit羹eller: OKB’si olan bir kii, kayg覺y覺 azaltmak veya alg覺lanan olumsuz bir sonucu 繹nlemek amac覺yla zihinsel rit羹ellere (繹rnein sayma, sessizce c羹mleleri tekrarlama) girebilir.

襤stifleme: OKB’si olan bir kii, art覺k ihtiya癟 duyulmasa veya 癟ok az deere sahip olsalar bile, 繹eleri atmakta zorluk 癟ekebilir.

OKB’si olan herkesin benzersiz olduunu ve yaad覺klar覺 spesifik semptom ve davran覺lar覺n deiebileceini not etmek 繹nemlidir. Sizin veya tan覺d覺覺n覺z birinin OKB’ye sahip olabileceinden endie ediyorsan覺z, uygun bir 癟繹z羹m plan覺 i癟in uzman destei al覺nmas覺 繹nemlidir.

obsesif ne demek? obsesif kompulsif bozukluk testi? obsesif komp羹lsif bozukluk testi
Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir

okb neden olur? obsesif kompulsif bozukluk durumunu genellikle ne tetikler?

Bir 癟ok durum obsesif kompulsif bozukluk i癟in spesifik tetikleyici olabilir. Bu obsesyon tetikleyen durumlar, kiiden kiiye b羹y羹k 繹l癟羹de deiebilir. OKB’si olan baz覺 kiiler belirli d羹羹nceler taraf覺ndan tetiklenirken, dierleri belirli davran覺lar veya olaylar taraf覺ndan tetiklenebilir. OKB i癟in baz覺 yayg覺n tetikleyiciler unlar覺 i癟erir:

Yaam Stresi: Stresli yaam olaylar覺 veya durumlar obsesyonlar覺 tetikler. rnein, ta覺nma, yeni bir i, ailede 繹l羹m gibi olaylar, okb semptomlar覺n覺 tetikleyebilir veya iddetlendirebilir.

Hastal覺k: Fiziksel hastal覺k veya yaralanma bazen OKB semptomlar覺n覺 tetikleyebilir.

Rutin deiiklikler: Bir kiinin g羹nl羹k rutinindeki deiiklikler (繹rnein, yeni bir ie balamak, 羹niversiteye gitmek) OKB semptomlar覺n覺 tetikleyebilir.

Hormonal deiiklikler: Hormon seviyelerindeki deiiklikler (繹rnein ergenlik, hamilelik veya menopoz s覺ras覺nda) bazen OKB semptomlar覺n覺 tetikleyebilir.

Herkesin farkl覺 olduunu ve bir kiide OKB semptomlar覺n覺 tetikleyen eyin bir bakas覺 i癟in ayn覺 olmayabileceini not etmek 繹nemlidir. OKB ile m羹cadele ediyorsan覺z ve semptomlar覺n覺z覺 y繹netmenin yollar覺n覺 ar覺yorsan覺z, belirli tetikleyicilerinizi belirlemeniz faydal覺d覺r. Ayn覺 zamanda bunlarla baa 癟覺kmak i癟in gelitireceiniz stratejiler konusunda destek salanmas覺 faydal覺d覺r.

obsesif kompulsif hasta yorumlar覺

Maudsley obsesif komp羹lsif bozukluk testi nedir? okb testi nedir?

Maudsley obsesif kompulsif bozukluk testi, kiinin yaad覺覺 obsesif-kompulsif bozukluk semptomlar覺n覺 deerlendirir. Bu okb testi, yaanan tak覺nt覺lar覺n iddetini deerlendirmek i癟in kullan覺lan bir kiisel bildirim anketidir. Kiinin yaad覺覺 obsesyon ve kompulsiyonlar覺n s覺kl覺覺n覺 ve younluunu analiz eden toplam10 sorudan oluur. Bu okb testi sorular覺nda kiinin kendi durumunu analiz etmesi istenir.

襤te obsesif kompulsif bozukluk tesi 10 soru:

  1. Ne s覺kl覺kla obsesif d羹羹nceleriniz oluyor?
  2. Zorlay覺c覺 davran覺lar覺 ne s覺kl覺kla ger癟ekletirirsiniz?
  3. Saplant覺l覺 d羹羹ncelere veya zorlay覺c覺 davran覺lara her g羹n ne kadar zaman harc覺yorsunuz?
  4. Tak覺nt覺l覺 d羹羹nceleriniz veya tak覺nt覺l覺 davran覺lar覺n覺z size ne kadar s覺k覺nt覺 veriyor?
  5. Tak覺nt覺l覺 d羹羹nceleriniz veya tak覺nt覺l覺 davran覺lar覺n覺z g羹nl羹k yaam覺n覺z覺 ne kadar etkiliyor?
  6. Saplant覺l覺 d羹羹nceleriniz veya zorlay覺c覺 davran覺lar覺n覺z 羹zerinde ne kadar kontrole sahip olduunuzu hissediyorsunuz?
  7. Saplant覺l覺 d羹羹nceleriniz veya tak覺nt覺l覺 davran覺lar覺n覺z bakalar覺yla olan ilikilerinizi ne kadar etkiliyor?
  8. Tak覺nt覺l覺 d羹羹nceleriniz veya tak覺nt覺l覺 davran覺lar覺n覺z i veya okul performans覺n覺z覺 ne kadar etkiliyor?
  9. Tak覺nt覺l覺 d羹羹nceleriniz veya zorlay覺c覺 davran覺lar覺n覺z bo zaman aktivitelerinizi veya hobilerinizi ne kadar etkiliyor?
  10. Tak覺nt覺l覺 d羹羹nceleriniz veya tak覺nt覺l覺 davran覺lar覺n覺z genel yaam kalitenizi ne kadar etkiliyor?

Maudsley testi bir tehis arac覺 deildir ve okb tehis etmek i癟in kullan覺lmamal覺d覺r. OKB semptomlar覺n覺n ciddiyetini deerlendirmeye ve tedavideki ilerlemeyi izlemeye yard覺mc覺 olan bir ara癟t覺r. Sizin veya tan覺d覺覺n覺z birinin obsesyon sahip olabileceinden endie ediyorsan覺z bu testi uygulamak fikir verecektir. Eer test sonucunda 10 maddenin en az 5 tanesinde verilen yan覺tlara g繹re yaam kalitesi bozulduu anla覺l覺yorsa, uzman destei al覺nmas覺 zaman覺 gelmitir.

Uygulanan en etkili obsesyon ve kompulsif bozukluk tedavileri hangileridir?

En uygun obsesif-kompulsif bozukluk i癟in tedavi ad覺m覺, bilisel-davran覺癟覺 terapi (BDT) ad覺 verilen bir terapi t羹r羹d羹r. Bu terapi, bir kiinin obsesif bozukluk ve kompulsyonlara katk覺da bulunan olumsuz d羹羹nce kal覺plar覺n覺 ve davran覺lar覺n覺 tan覺mlamas覺na ve deitirmesine yard覺mc覺 olmaya odaklan覺r.

Uygulanan psikoterapi,obsesif kompulsif bozukluk i癟in aa覺daki bileenleri i癟erir:

Maruz kalma ve m羹dahale 繹nleme: Bu, kiiyi yava yava korkular覺na veya tak覺nt覺lar覺na maruz b覺rakmay覺 ve onlara zorlay覺c覺 davran覺lar覺n覺 ger癟ekletirme d羹rt羹s羹ne direnmeyi 繹retmeyi i癟erir.

Bilisel terapi: Bu, kiinin OKB’sine katk覺da bulunan olumsuz d羹羹nce kal覺plar覺n覺 tan覺mlamay覺 ve bunlarla m羹cadele etmeyi i癟erir.

Geveme teknikleri: Bu, kayg覺y覺 azaltmaya ve baa 癟覺kma becerilerini gelitirmeye yard覺mc覺 olabilecek derin nefes alma, ilerleyici kas gevemesi veya fark覺ndal覺k meditasyonu gibi teknikleri i癟erebilir.

Obsesif kompulsif bozukluk nedir? OKB yi ne tetikler?

Medikal destek, obsesif kompulsif bozukluk tedavisi i癟in yard覺mc覺 olabilir. OKB i癟in en s覺k kullan覺lan ila癟lar, bir t羹r antidepresan olan se癟ici serotonin geri al覺m inhibit繹rleridir. SSRI grubu ila癟lar, saplant覺l覺 d羹羹ncelerin ve zorlay覺c覺 davran覺lar覺n s覺kl覺覺n覺 ve iddetini azaltmaya yard覺mc覺 olabilir.

OKB tedavisi zaman alabileceini ve terapi ve ila癟 kombinasyonunu i癟erebileceini not etmek 繹nemlidir. zel ihtiya癟lar覺n覺z i癟in, size uygun geliim plan覺n覺 belirlemek 羹zere uzman destei al覺nmas覺 faydal覺d覺r. Obsesyon ve kompulsiyon konusunda size yard覺mc覺 olmak i癟in buraday覺z. Bizimle hemen iletiime ge癟erek, stres fakt繹rlerini nas覺l ortadan kald覺raca覺n覺z ve hayat覺 nas覺l kolaylat覺raca覺n覺z覺 planlamaya balayabilirsiniz.

兩儭 Uzman Klinik Psikolog Ayd覺n Y羹ksel
EMDR Terapisti Neurofeedback Terapisi

Brain Center 襤stanbul
Kiisel Geliim Merkezi
Ritim 襤stanbul AVM, Maltepe – 襤stanbul

doktor bora k羹癟羹kyaz覺c覺
Brain Center 襤stanbul Kiisel Geliim Merkezi

Uzman Klinik Psikolog Ayd覺n Y羹ksel

Ayd覺n Y羹ksel, 15 y覺ll覺k mesleki deneyimli uzman klinik psikolog olarak g繹rev yapmaktad覺r. Ticaret niversitesi psikoloji b繹l羹m羹 sonras覺, klinik psikoloji alan覺nda dikkat eksiklii ve dehb 癟al覺malar覺 bulunmaktad覺r. K繹e yaz覺lar覺 ve kat覺ld覺覺 televizyon programlar覺 ile toplumsal sal覺a destek olmak i癟in 癟al覺maktad覺r. Intel Core Adaptif renme Projesinde T羹rkiye sorumlusu olarak g繹rev alm覺t覺r. Hollanda Mind Media biyoteknoloji program覺 BioTrace neurofeedback uygulay覺c覺 eitimini tamamlam覺t覺r. Klinik psikoloji ve n繹ropsikolog Ayd覺n Y羹ksel uzmanl覺k alanlar覺 unlard覺r: - Ergen terapisi ile sosyal ve akademik yaam d羹zenlenmesi - S覺nav Kayg覺s覺 ve panik bozukluu - Anksiyete Bozukluu - Obsesif Kompulsif Bozukluk OKB - Bilisel Davran覺癟覺 Terapi - Dikkat Eksiklii Hiperaktivite Bozukluu ve D羹rt羹sellik - Depresyonu Anlamak ve Ba Etmek - Ergenlik D繹nemi Sorunlar覺 ve 繹z羹m Y繹ntemleri - Neurofeedback terapisi - EMDR terapisi - Nefes Terapisi ve Solunum Egzersizleri

襤lgili Makaleler

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

Baa d繹n tuu
Konumay覺 G繹r羹nt羹le
Randevu 襤letiimi
Hangi konuda randevu istiyorsunuz?
Verified by MonsterInsights